26 Mayıs 2010 Çarşamba

İsmail Yalçınlar - Strüktüral Morfoloji


.
.
.
.
Strüktüral Morfoloji I
İsmail Yalçınlar
İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü
Baha Matbaası, İstanbul 1958

1
"Yer rölief şekillerinin ilmi" olarak tarif edilen morfoloji, çeyrek asırdan beri daha sık kullanılmaya başlanan jeomorfoloji adı ile de tanınmıştır. Amerika'da jeolojinin, Avrupa'da da coğrafyanın bir kolu olarak telâkki edilen jeomorfoloji...

... arzın yüz kısmındaki rölief şekillerini tesbit ve bunları izaha çalışan morfoloji ... (tabiat ilimlerinden biridir). ... Bu yeni ilmin mevzuu, bütün arzın iç ve dış tabakalarını ve kanunlarını tetkik etmek olduğuna göre, saha ve şümul bakımlarından (fizik, jeofizik, coğrafya ve jeoloji ile karşılaştırıldığında) çok daha geniştir.

2
klimatoloji, idrografya, biocoğrafya

Yer röliefindeki şekillerin, mekân ve zaman dahilinde gösterdikleri değişmeler de morfolojinin mevzuunu teşkil eder.

... morfoloji, karaların ve bilhassa bunlar üzerindeki rölief şekillerinin ufkî ve şakulî istikametlerde gösterdikleri değişmeleri ve rölief şekillerinin zamanla geçirdikleri tahavvülâtı (değişmeleri) kendisine mevzu olarak almış bulunuyor.

5
orografi (dağların teşekkülü)

volkanik (iç) ve aşınma (dış)

6
Morfolojinin kuruluş ve gelişmesindeki gecikme, coğrafyanın diğer kolları ve jeolojinin bilhassa statigrafi ve tektonik sahasındaki büyük ilerleme ve gelişmelere kadar devam etmiştir.

sahre külte, kayaç

mineroloji, petrografik (doğada varolan kayaçların minerallerini, kimyasal bileşimlerini, yapı ve dokularını ve doğada bulunuş şekillerini ortaya koyarak, kayaçları tanımayı, sınıflamayı hedefleyen bilim dalı)

7
topoğrafya, tektonik


18. asrın son yarısı içerisinde Fransa, Almanya ve İngiltere'de başlayan morfolojik çalışma ve düşüncelerde, röliefin kalitatif ve kantitatif olarak tesbit ve izahına başlanmıştır (Kalitatif, analitik kimyada maddenin analiz edilmesi için kullanılan iki işlemden bir tanesidir. Analiz, kalitatif ve kantitatif diye ikiye ayrılır. Kalitatif (nitel) analiz; bir maddenin içinde madde miktarının ne kadar olduğuna yönelik değil, ancak maddenin ne olduğunu anlamaya yönelik yapılan bir analizdir.Kimyada bir maddenin hangi element veya bileşiklerden meydana geldiğini inceleyen analiz dalına Kalitatif , bu element ya da birleşiklerden her birinin ne yüzde(%) de oldugunu inceleyen analiz dalınada kantitatif denir. Bu iki analizin uygulanmasıyla yapılan analize ise kimyasal analiz denir).

rölief yüzey ondülasyonları (dalgalanma, kıvrılma) ve kabarıklıkları. desen oluşturan girinti ve çıkıntılar olarak
tanımlanabilir
.
.
.
.

.

.
.
.
Kent Görüntü Bellek
Aras Özgün - Ersan Ocak
http://www.korotonomedya.net/kor/index.php?id=6,63,0,0,1,0

Mekansal kuruluş (spatial formation) dilin işlediği gibi işleyemez. Mekanın kurucu ögeleri zaman ve hareket, boşluk, kütle ve doku, ışık, renk ve gölgedir. Dil anlaşılır, mekan ise duyumsanır.

Anadolu bozkırının boşluğunda varlığın kendini hatırlaması, geleceğin -kendine ait bir gelecek fikrinin- hatırlanması.

Sinematik duyumsama ... hareket, zaman, ritm, ışık, gölge, doku, renk ve ses aracılığıyla kurulur.
.
.
.